Informace o službách.

Obsazenost hotelů u Mrtvého moře : je závislá na termínu ubytování a sezoně. Stejně tak i cena ubytování je závislá na sezoně a izraelských svátcích kdy se ceny výrazně zvedají ( viz uvedené ceny u příslušných hotelů/dvoulůžkový/jednolůžkový pokoj).

Termíny: ubytování mohou být sjednány dle individuálních požadavků na libovolný počet dnů (max 90 dnů pobytu) na základě dohody.

Letecká přeprava: Do Izraele létají pravidelné linky z Prahy – aerolinky ČSA  nebo izraelská letecká společnost El-Al . Do Jordánska létají přímé lety z Prahy letecké společnosti Ryanair nebo další letecké společnosti s přestupem ve Vídni .

Ceny: hotelového ubytování jsou již konečné . Ceny letenek (z Prahy), letištních tax, palivových příplatků, bezpečnostních tax, jsou závislé na leteckých společnostech a dle naší praxe jsou velice proměnlivé. Letenky jsou nevratné a letecké společnosti neakceptují storna. Změny termínů odletů jsou leteckými společnostmi zpoplatněna. Letenky jsou u leteckých společností objednány až po jejich úhradě .Arstour Praha  s.r.o.  V případě, že dojde k navýšení směnného kurzu české koruny oproti původnímu kurzu o více než 10%, je  Arstour Praha s.r.o. oprávněna zvýšit o toto navýšení konečnou cenu hotelového ubytování.

Delegát: je zajištěno zastoupení rusky nebo anglicky hovořícího delegáta přímo ve středisku Ein Bokek u Mrtvého moře.

Pokyny na cestu: před odletem obdrží naši klienti tzv. pokyny na cestu, kde jsou velmi podrobně popsány veškeré instrukce, týkající se  pobytu v Izraeli:  ubytování v hotelu a praktické rady pro pobyt.

Pojištění léčebných výloh: není zahrnuto v ceně ubytování, na vyžádání zajistíme.

Pasy, víza a očkování v Izraeli:

  • Cestovní pas musí být platný ještě 6 měsíců po návratu z Izraele.
  • Od 19. 7. 1996 je zaveden pro občany České republiky bezvízový styk. Platí pro turistický pobyt nepřekračující délku pobytu 90-ti dnů.
  • Razítka z arabských zemí v pasu nejsou důvodem pro neudělení vstupu do Izraele. V opačném případě, kdy  v pasu je izraelské razítko, nemusí povolit arabské země vstup na jejich území. V tomto případě doporučujeme udělat si nový pas.
  • Pro turisty nejsou nutná žádná očkování.
  • V současnosti je oblast Mrtvého moře bezpečná a klidná.

Hotely.
Vybavenost hotelů odpovídá uváděným kategoriím, dbá se na čistotu, stravování je hygienické a služby jsou na velmi dobré úrovni.

Stravování.
Strava je skutečně rozmanitá a pestrá, nicméně více jak 90% restaurací a hotelů zachovávají předpisy známé jako „košer“ – nelze konzumovat mléčná a masitá jídla společně. Snídaně jsou většinou bez masa, podává se hlavně velký výběr pečiva, sýrů, tvarohových pomázanek, vajec a vaječných pokrmů, ryb, zeleniny a ovoce. Obědy a večeře jsou z masitých pokrmů se spoustou zeleniny a ovoce, pečiva a jsou zde výborné sladké zákusky.

Kam jezdíme k Mrtvému moři v Izraeli:Hotelové ubytování u Mrtvého moře v Izraeli je lázeňském letovisku Ein Bokek, které je situováno přímo na pobřeží Mrtvého moře. Maximálně 5 minut pěší chůzí trvá cesta z nejvzdálenějšího hotelu k moři – viz obrázek.

Cestovní pojištění: na vyžádání sjednáme pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění).

Všeobecné smluvní podmínky.

CA Arstour Praha s.r.o., se sídlem  Bezdrevská 145 Prha 9, IČ: 00506249, DIČ: CZ00506249.
I.                   Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ARSTOUR PRAHA s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné Cestovní smlouvy potvrzené CK, (příp. jejím zplnomocněným zmocněncem) a úhrady zálohy. Předáním vyplněné a podepsané Cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto všeobecné smluvní podmínky  uznává a souhlasí s nimi. Potvrzením Cestovní smlouvy se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.
II.                Platební podmínky
CK má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. CK je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30 % celkové ceny (včetně fakultativních služeb), minimálně však 10.000,-.Kč. Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 23 kalendářních dnů před realizací zájezdu. Případně vzniku smluvního vztahu v době kratší než 23 kalendářních dnů před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny. Platba se provádí složením hotovosti v CK nebo převodem na účet CK. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí zákazník.
III.             Cena
Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na Cestovní smlouvě. Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu Cestovní smlouvy zákazníkem, se nevztahují na již podepsanou Cestovní smlouvu a nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
–    ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
–    plateb spojených s dopravou zahrnutých v ceně zájezdu, nebo
–    směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.
Písemné oznámení o změně ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále).
IV.              Práva a povinnosti zákazníka
K Základním právům zákazníka patří:
–    právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
–    právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník může v případě
nesnází obrátit.
–    právo být seznámen s případnými změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny
–    právo zrušit svoji účast kdykoli před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku VI.
–    právo písemně oznámit CK že se místo něho zájezdu účastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového
zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky na zájezdu. Toto oznámení musí být doručeno
nejpozději 10 dnů před termínem odletu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a
nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka.
–    právo na reklamaci vad v souladu s článkem 7
–    právo na ochranu dat, která uvádí v Cestovní smlouvě a dalších dokumentech, před nepovalanými osobami
–    právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující
označení pojišťovny, podmínky pojištění a  způsob oznámení pojistné události
K základním povinnostem zákazníka patří:
–         poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění
–         potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů (pas, formuláře žádosti o víza, souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let bez jeho doprovodu atd). Zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu
–    nahlásit účast cizích státních příslušníků
–    zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. III. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu
zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek
–    bez zbytečných odkladů sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a  obsahu sjednaných služeb
–    převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
–    dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů
–    při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, cizí státní příslušníci jsou
povinni informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si sami
obstarat, řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláře určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat
předpisy platné v navštívené zemi, resp. místa a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování
programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak
jako nárok na úhradu nevyužitých služeb
–    zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
–    uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle
cestovní smlouvy.
V.                 Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu
1) Před zahájením zájezdu a čerpání služeb:
–    Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající
změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného
odkladu.
–         Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu
ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
–         při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
–         při změne termínu konání zájezdu o více než 5 dnů
–         při závažné změně porgramu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy a cen zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní ubytování stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí navštívených míst po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů
–         pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s jejich změnou souhlasí.
–    CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, o zrušení zájezdu je CK povinna
zákazníka informovat nejpozději 14 dní před odjezdem.
2) V průběhu zájezdu:
–  CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážnýh důvodů není
možné původně dohodnutý porgram a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
–         zabezpečit náhradní porgram a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
–         vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
–         poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě
V případě, že CK zajistí náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality ( např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečností situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.
–  U zájezdů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou
považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu.
– CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, přip. z důvodu přetížení komunikací,
hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát
možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu
či jiné odškodnění.
VI.              Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky
Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři.
Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen CK uhradit následující stornopoplatky:
–         v případě, že zájezd zahrnuje letenku na pravidelné letecké lince, kde je nutno uhradit plnou cenu letenky s datem vystavení
letenky (například i 3 dny po rezervaci, případně i v den rezervace), má CK právo požadovat částečnou nebo i plnou úhradu
storno poplatku za letenku ve stanovené lhůtě. O výši poplatku za stornování letenky bude CK zákazníka neprodleně informovat.
–         při stornování v období do 36 dnů před začátkem zájezdu: 500Kč za každou osobu + poplatek za stornování letenky
–         při stornování v období od 35 do 20 dnů před začátkem zájezdu: 30% z celkové ceny zájezdu
–         při stornování v období od 19 do 11 dnů před začátkem zájezdu: 50% z celkové ceny zájezdu
–         při stornování v období od 10 do 4 dnů před začátkem zájezdu: 80% z celkové ceny zájezdu
–         při stornování v období 3 a méně dní před začátkem zájezdu a nenastoupení na zájezd: 100% celkové ceny zájezdu.
Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena včetně všech objednaných služeb (konečná cena v cestovní smlouvě).
–         V případě storna jedné osoby ve doulůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, případně může CK obsadit uvolněné lůžko jinou osobou. Obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/ apartmánu nižším počtem osob.
–         Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy ke stornování zájezdu došlo. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).
–         Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd/odlet musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu.
–         V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.
–         V případě změny jména zákazníka na již vystavené letence (dle bodu IV. práva zákazníka), účtuje CK poplatek za změnu již vystavené letenky. O výši poplatku bude CK zákazníka neprodleně informovat.
–         Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek za překnihování letenky a v době kratší než 10 dnů před odletem i poplatek za změnu termínu hotelu, případně doplatek za jiný hotel (je-li jiná cenová sazba u hotelu). O výši poplatků bude CK zákazníka neprodleně informovat.
VII.         Reklamace, odpovědnost za škody
–          V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění,  nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo na reklamaci zaniká. CK je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace.
–          V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko zahraničního partnera nebo třetích osob, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace o dalších 30 dnů.
–          Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření cestovní smlouvy.
–          Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci CK, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovnikovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce CK, příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.
–          CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.
–          Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (viz major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
–          Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.
CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
–         zákazníkem
–         třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu
–         neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.
VIII.       Pojištění
1. Povinné smluvní pojištění CK.
– Dle ustanovení zákona č. 159/99 Sb o povinném pojištění cestovních kanceláří, má CK Arstour Praha s.r.o. uzavřenou pojistnou smlouvu  u pojišťovny  ČPP a.s., na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
– neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
– nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
– nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil pouze z části
– V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby  odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovalala sama.
– Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kancelři v důsledku neplnění cestovní smluvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
2. Cestovní pojištění zákazníka.
Pro účast na zájezdech musí zákazník uzavřít pojištění alespoň v rozsahu krytí léčebných výloh v zahraničí a doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat i další rizika ( úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, případně storno zájezdu).
Pokud pojištění za klienta sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.
IX.         Závěrečná ustanovení
Platnost těchto podmínek se vztahuje na veškeré služby poskytované CK jen tehdy, není-li ujednáno, či předem stanoven rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv, že jsou jim Všeobecné smluvní podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Veškeré údaje a pokyny obsažené v nabídce a ceníku CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a vytváření nabídky a CK si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem.
had been set on fire. People were tearing a city police vehicle apart. People took turns standing on the roof, taking selfies. A group of men located a crowbar and Wholesale Custom Jerseys pried open the trunk, where police store equipment. A CVS store and a check cheap nhl jerseys cashing store were breached. Then, a mom and pop grocery store. People walked away with garbage bags full cheap nhl jerseys china of supplies: diapers, bleach, snack foods, prescription drugs. Next door, another business remained intact. A man stood in the locked vestibule wielding a shotgun. „The kids are acting up because there’s no one to hold them accountable,“ said Anthony Cheng, who lives wholesale nfl jerseys on the block. A group of men who cheap nhl jerseys said they were members of the Crips they wore wholesale jerseys china blue bandannas and blue shirts stood on the periphery and denounced the looting. „This is our hood, and we can’t control it right now,“ one of the men said. But another bystander, who said his name was Antwion wholesale nfl jerseys Robinson, 26, said the outburst had been wholesale jerseys building. „They are killing us,“ Robinson said. „They
you bought over the internet today. If you think cheap nfl jerseys china that it’s time for you to obtain a new Cheap Pittsburgh Steelers Jerseys from China before heading out to Heinz Field and before heading out to Footlocker and pay out more than $100, there are several choices that will allow you to save both money and time and provide you the jersey you are searching for. Some Places where you can Buy Pittsburgh Steelers Jerseys Garage sales are still an excellent choice for cheap nhl jerseys china individuals searching for Cheap Pittsburgh Steelers Jerseys from China especially during the summer months. It is not only because you can check the jersey before you buy it, but you can also negotiate with the seller and try to lower the price before purchasing the jersey. When you are looking for the Cheap Pittsburgh Steelers Jerseys from China, you would need to find the newspapers today. Although newspapers are not virtually as well known because of the declining interest of people to them, there is a great possibility to complete a transaction successfully
Articles Connexes:

up winning. For their Super Bowl shindig, they located New England Patriots snack helmets, Patriots helmet plaques, and flags. Fans even dressed their offspring in youth uniforms of their admired team. But, Kid Pierre Turgeon Jersey wait! There were other contenders in the rivalry to the Super Bowl. Elite Blue Matt Moulson Jersey The Pittsburgh Steelers had a fabulous season with their new Elite Blue Pierre Turgeon Jersey and accomplished quarterback. Patriots fans believed that they would have to defeat the Steelers in the Super Bowl, but they dropped out in the Championship match. This was, as predicted, a major misfortune for the Steelers spectators. They are hard core fans, and are faithful NFL memorabilia collectors. They await patiently for their team to boost again, but in the meantime, they wear their Steelers hard hats with happiness. The opposite team that was a direct menace was the Atlanta Falcons. Not only did they have Elite Gold Evander Kane Jersey amazing defense, but they had superb receivers to take them to victory. No one supposed the Falcons to go as far as they did, even their spectators
Football. The very word sends shivers of testosterone through strong men’s ovaries. But what IS American footballery? Who are the Elite Evander Kane Jersey athletes behind this mysterious sport? How does one do a football game? The answers to no more than two of these questions will be found in this . the Gentleman’s Guide to American Football. Football is, and always will be, Elite Gold Evander Kane Jersey a rough and tumble game. However, its mortality rate has dropped sharply now that the National Football League no longer issues jousting lances to players. Originating in New York’s Five Points district with teams like the Jets, the Sharks, and the Dead Rabbits, the game was played in the street, Authentic Authentic Blue Derek Roy Jersey Zemgus Girgensons Jersey and ah, God! it was horrifying! Sir, you couldn’t advance 3 yards without squelching a loose eyeball underfoot, but Elite Ryan Oreilly Jersey if you made a touchdown, you ruled that neighborhood and were allowed to collect protection money until the Authentic Blue Evander Kane Jersey end of the game. Women in those days went wild for a footballer, and to seduce a champion, many went Elite Blue Derek Roy Jersey so far as to bathe. The
of the skull. A concussion can knock a person unconscious and cause memory loss, confusion, headaches, dizziness and ringing in the ears. It can also impair one’s ability to think and speak clearly. Elite Authentic Authentic White Zemgus Girgensons Jersey Blue Tyler Ennis Jersey White Matt Moulson Jersey A Grade One Elite Gold Dale Hawerchuk Jersey concussion results in temporary disorientation without unconsciousness, and symptoms disappear within 15 minutes. A Grade Two concussion is like a Grade One except that symptoms last 15 minutes or longer. A Grade Three concussion, sometimes called a classic concussion, is the most severe, characterized by loss of consciousness, no matter how Women Derek Roy Jersey brief. After any concussion, a person’s brain is extremely vulnerable for at least a few days. Any further concussions, or so called „mini concussions,“ during this period can Elite Blue Derek Roy Jersey significantly compound the damage already Authentic Blue Evander Kane Jersey inflicted. Another concussion could be fatal, which is sometimes the case with second impact syndrome, when the brain and its arteries swell dangerously. Symptoms that linger after a concussion are often referred to as
to assess mental performance and attention. We hypothesized an inverse correlation between WHtR percentage and scores on attention, reasoning and general cognitive function in addition to significant deficits in blood flow in the prefrontal cortex. Top of pageMaterials and methodsSubjectsWe recruited a total of 100 active and retired players, representing 27 teams and all positions to participate in a study measuring the impact of playing professional American football on long term brain function7 (see Table 1 for demographics). Players were recruited from retired NFL Players Association meetings and by participants Elite Evander Kane Jersey informing other players Authentic Blue Evander Kane Jersey about the study. Of these 100 subjects, 76 were participants in this study, as we were able to attain their waist sizes. Each player met our inclusion criteria of being on an active NFL roster for a minimum of 3 years. We excluded subjects who could not cease taking psychoactive medications (recreational or otherwise) for an appropriate washout period

Leonard Pope, a member of the Kansas City Chiefs football team, saved a child from drowning on June 11, 2011. Pope, 27, was at a pool party on that fateful day. He heard a woman screaming frantically „He’s drowning, like, someone get Authentic White Pierre Turgeon Jersey him.“ The woman screaming was Anne Moore, mother of the drowning boy, Bryson Moore, 6. Pope jumped into the deep end of the pool, fully clothed and managed to rescue the boy. Once on the deck of the pool, someone rapped Bryson between the shoulder blades and expelled the water in his lungs. The mayor of Americus, Ga, Pope’s Youth Pierre Authentic Blue Matt Moulson Jersey Turgeon Jersey hometown proclaimed him a hero also. Elite White Derek Roy Jersey Pope downplayed all the praise and said that when he saw Bryson in distress, he just acted on instincts. Being a father of two children his paternal instincts just kicked in. Anyone who sees someone in distress would naturally react by trying to rescue that person. When you see the fear on that Men Evander Kane Jersey person’s face it’s a natural reaction to try and help. You’re not thinking about how you’re dressed,
Authentic Tyler Ennis Jersey popularity of the Dallas happened the next decade when they became the favorites during the Super Bowl. The team won Super Bowl XII, after making an appearance in Super Bowl X and eventually, in Super Bowl XIII. In the 1980s, Danny White joined the team. He replaced Roger Staubach Authentic Gold Derek Roy Jersey as quarterback and he was able to lead the Cowboys to a five time playoff series during his reign. But despite their good performance, the team failed to make it Elite Gold Evander Authentic Zemgus Girgensons Authentic Blue Evander Kane Jersey Jersey Kane Jersey into Super Bowl. There were lots of losses and disappointments during this decade. But the team knows how to get past them. In the 2000s, Dave Campo moved Men Evander Kane Jersey from Authentic Gold Matt Moulson Jersey being a defensive coordinator to head coach. But he failed to perform as expected. However, in 2003, the Cowboy became the team with the best record, allowing them to acquire a playoff berth during that season. The Cowboys were actually on and off, being in the playoffs and then out Youth Matt Moulson Jersey again. It is like a rollercoaster ride, as the team tried to regain their lost championship form. However, a few
their trip. So, just because the subject came up in the discussion, it hardly a sure thing that YouTube Elite Gold Dale Hawerchuk Jersey will get Sunday Ticket. But how great would that be? What it would mean is that all football fans would get access to Kid Tyler Ennis Jersey their games of choice every week, regardless of what television Authentic Gold Derek Roy Jersey provider they have (for a fee, of course). For years, fans who don have DirecTV have simply been out of luck. They been left with no choice but to miss their games, go to Authentic Pierre Turgeon Jersey friends (with DirecTV) houses or sports bars or turn sketchy streaming sites. Yes, there is always the possibility Authentic Evander Kane Jersey of actually going to the games, but obviously that not always feasible. If the offering were to come to YouTube, people could watch their games regardless of service provider, but also on any device of their choosing their television, their tablet, their smartphone, etc. The NFL Authentic Gold Matt Moulson Jersey has to know about the cord cutting trend, and YouTube would be able to provide its games with an audience regardless of whether or not they have cable,
not finished growing, but she was devastated that she may not make her goal of reaching 5 I told her that I used to dream about making it to 5 Now, I never Men Pierre Turgeon Jersey think of my height. In fact, I am often surprised by how much shorter I am then friends when I see photos. I truly believe that your confidence and appearance have to do with so much more than a number on a measuring tape. The advice provided in this blog is for informational purposes only and is not a substitute for medical diagnosis, advice or treatment for specific medical conditions Photo:Flickr/By {Away until inspiration comes} Share on FacebookClick to share on TwitterClick to email this to a friendComments Height isn everythihg. I 6 feet tall (actuall. for ages I called myself 5 and 3 quarters!). My husband is 6 We were both taller than both our parents. We both have our height in our legs. My 13 month old already wears 18 months clothes for the length, but swimms in them for the width. I a bit nervous to see how tall she will

spent 15 days and $15,000 transforming the concept car into the one of yeezy 750 for sale a kind Batmobile to be driven by actor Adam West. The Batmobile (pictured 750 boost free shipping with Adam West as Batman) uses a V8 cheap yeezy boost engine and replica yeezy 750 boost automatic yeezy 750 boost black gearbox. It was not just a car.‘ The Batmobile uses a V8 engine and automatic gearbox but it is its unmistakable design and famous history which will appeal to collectors. Batman, Robin, the Green Hornet and Kato discuss the merits of replica 750 yeezy the Batmobile and Black Beauty on a corner in Gotham City yeezy 750 free shipping Adam West, and Burt Ward as Batman and Robin in the Batmobile. Mr Barris spent 15 days and $15,000 transforming the yeezy 350 for sale concept car Craig Jackson, chairman yeezy 350 boost online and CEO of Barrett Jackson, said: ‚The Batmobile cheap yeezy boost is true Americana and it’s hard to put a dollar replica yeezy boost figure on something like that. yeezy 750 for sale ‚The difference is that this is the real deal, the original and the only one to have been on the Batman series it’s been in George Barris‘ garage for all these years and that is yeezy 750 free shipping invaluable. ‚This vehicle not only marks the significant Bat logo that sits
through clubs and for individuals. Facebook commenters ‚should take a good look at themselves’When the story was posted to the ABC’s Facebook page in October it attracted a barrage of comments, replica yeezy 750 boost many of yeezy 350 boost black which were critical cheap yeezy 350 boost about the legal action and the amount of damages awarded. But Canberra man 750 boost free shipping Lud Kevec, who was left with no feeling in his legs following a similar but unrelated accident, said he was yeezy 350 boost online angered by such comments. Mr Kevec was cheap yeezy 350 boost cycling when he and cheap authentic jerseys another bike cheap fake ray bans rider cheap oakleys online collided in 2010. The other rider left the scene after Mr Kevec was placed in the ambulance and has never been found. Mr replica yeezy boost Kevec said a part of his helmet tangled with the other man’s bike, pulling his head back. „That caused a 256 spinal injury,“ he said. cheap yeezy boost „The only other thing I remember is the ambulance people asking me if I could move my toes, which I couldn’t and everything seemed to be brown around me for some reason. „I remember replica yeezy 750 boost that my legs were not moving, I tried to move my legs and I couldn’t and I pretty well